Weksel jest papierem wartościowym zobowiązującym wystawcę inaczej trasata do opłacenia sumy wekslowej na rzecz remitenta inaczej wierzyciela. Jest jedynym z zabezpieczeń kredytu.

Podział weksli

Weksle można podzielić ze względu na dłużnika i wierzyciela. Wyróżniamy weksle własne (sola) i trasowane (ciągnione). W przypadku weksli własnych wystawca weksla jest osobą właściwą do spłacenia długu. Natomiast w przypadku weksli ciągnionych dłużnikiem jest osoba wskazana na wekslu.

Elementy każdego weksla

Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. reguluje zasady wystawiania weksli. Każdy weksel musi mieć formę pisemną i zawierać:

  • nazwę,
  • nazwisko osoby, która została zobowiązana do zapłacenia zadłużenia,
  • poręczenie sumy wekslowej,
  • miejsce i termin zapłaty weksla,
  • nazwisko wierzyciela,
  • data i miejsce wystawienia weksla,
  • podpis wystawcy weksla.

Weksle spełniają następujące funkcje:

Jeśli wręczysz weksel zamiast zapłaty za towary lub usługi, będzie pełnić funkcje płatniczą. Może również stanowić zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych istniejących w chwili ich wystawienia i przyszłych. W takiej sytuacji pełni funkcję zabezpieczającą – gwarancyjną. Choć weksle kojarzą nam się głównie z dawnymi czasami, nadal są stosowane na rynku finansowym, np. jako zabezpieczenie podczas zaciągania pożyczek lub chwilówek.
Spełnia również funkcje refinansową. Oznacza to możliwość złożenia weksla do dyskonta w banku, pozwala posiadaczowi weksla przed terminem płatności weksla uzyskać sumę wekslową pomniejszoną o dyskonto i prowizję banku.

Weksel in blanco

Weksel niezupełny, inaczej in blanco jest papierem wartościowym, który zawiera jedynie podpis wystawcy weksla. Stanowi najczęściej zabezpieczenie kredytów i pożyczek.

Indos

Indos to oświadczenie woli o przeniesieniu przez indosanta wszelkich praw z weksla na indosariusza. Każdy indos powinien być bezwarunkowy.

Poręczenie wekslowe

Inaczej Awal. Czynność prawna polegająca na przyjęciu przez awalistę solidarnej odpowiedzialności za dług osoby podpisanej na wekslu. Awalista zobowiązany jest zapłacić weksel w przypadku, którym osoba, za której dług wekslowy poręczył nie wywiązała się ze spłaty zobowiązania.

Dodaj komentarz